New Customer

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

Algemene voorwaarden muzerik

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
   1. alle muziekwerken die worden uitgegeven door Muzerik Muziekuitgaven, hierna ook te noemen: "Muzerik". Vestigingsadres: Koggewaard 184, 1824 GX Alkmaar, Kamer van Koophandel nummer: 64676145 te Alkmaar, BTW-ID: NL002105055B36
   2. digitale diensten van Muzerik en,
   3. alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van muziekwerken door Muzerik en,
   4. alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot de levering van muziekwerken door Muzerik.
  2. Een abonnement omvat ofwel (de levering van) de door Muzerik uitgegeven muziekwerken voor de overeengekomen termijn, alsmede de e-mail nieuwsbrief van dat abonnement, ofwel (de levering van) een door Muzerik aangeboden digitale dienst voor de overeengekomen termijn.
  3. De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement, geleverd door Muzerik, deze voorwaarden te accepteren.
  4. Muzerik garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
  5. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met Muzerik is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
  6. De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn,
  7. Muzerik is gerechtigd, om welke reden dan ook, de uitgave van muziekwerken of aangeboden digitale dienst, op ieder moment te staken. Alsdan is Muzerik na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
  8. Deze algemene voorwaarden van Muzerik zijn volledig inzichtelijk op de website www.muzerik.nl en indien gewenst kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij: Muzerik Muziekuitgaven, Koggewaard 184, 1824 GX ALKMAAR, 06-15352527 of via info@muzerik.nl.
  9. Muzerik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Bekijk deze voorwaarden daarom regelmatig.
 2. Nieuwe abonnementen

  1. Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
  2. Kortingsaanbiedingen op abonnementen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar géén abonnement heeft gehad op muziekwerken en betreffende digitale dienst. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op de kortingsaanbieding.
  3. Muzerik is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van aangekondigde levertermijnen.
 3. Herroepingsrecht

  1. In het geval van afname van een los verkrijgbaar muziekwerk door een digitale dienst van Muzerik heeft de afnemer geen recht op herroeping.
  2. In het geval van een abonnement op muziekwerken en digitale diensten van Muzerik heeft de abonnee gedurende 14 dagen nadat het abonnement is ingegaan, recht op herroeping. Na deze 14 dagen (bedenktijd) vervalt het recht op herroeping.
  3. In geval van herroeping m.b.t. 3.2 krijgt de abonnee het betaalde bedrag van het betreffende abonnement teruggestort op zijn of haar bank- of girorekening.
 4. Duur en beëindiging van het abonnement

  1. Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt niet automatisch verlengd. Na aflopen van de abonnementstermijn dient bij voortzetting door de klant een nieuwe abonnementsovereenkomst te worden aangegaan als omschreven bij 5.2.
  2. Binnen de abonnementstermijn kan het abonnement worden beëindigd met inachtneming van een maand opzegtermijn. De abonnee dient Muzerik over deze opzegging te berichten, schriftelijk per post of via info@muzerik.nl.
  3. Bij beëindiging van het abonnement voor het einde van de termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement (vermeerderd met een bedrag van € 3,50 aan administratie- en verwerkingskosten in verband met de terugbetaling) en het reeds betaalde bedrag.
  4. De e-mail nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het abonnement kan te allen tijde worden opgezegd. Dit kan via de afmeldlink onderin de nieuwsbrief, of door een verzoek hiertoe te sturen aan info@muzerik.nl. Opzegging van de e-mail nieuwsbrief heeft niet de beëindiging van het abonnement tot gevolg.
  5. Bij beëindiging van het abonnement stopt ook de nieuwsbrief. Ontvangst van alleen de e-mail nieuwsbrief kan in dat geval – op verzoek – wel worden voortgezet.
  6. De looptijden van de abonnementen staan vermeld op de website of kunnen bij Muzerik worden opgevraagd via info@muzerik.nl. Overige contactgegevens staan tevens vermeld op de website.
 5. Betaling en prijzen

  1. In het geval van afname van een los verkrijgbaar muziekwerk door een digitale dienst van Muzerik dient betaling voorafgaand te geschieden op een door Muzerik aangeboden wijze van betalen, met inachtneming van punt 3.1 van deze algemene voorwaarden. De prijzen zijn vindbaar op de website van Muzerik.
  2. In het geval van een abonnement op afname van muziekwerken door een digitale dienst van Muzerik dient betaling van het abonnementsgeld voorafgaand aan de abonnementsperiode te geschieden op een door Muzerik aangeboden wijze van betalen, met inachtneming van punt 3.2 en 3.3 van deze algemene voorwaarden. De abonnementsprijzen zijn vindbaar op de website van Muzerik.
  3. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
  4. Muzerik behoudt zich het recht voor abonnementsprijzen te wijzigen. 
  5. Muzerik behoudt zich het recht voor de prijzen van los verkrijgbare muziekwerken te wijzigen. 
 6. Verzending

  1. Verzending van muziekwerken per post kan uitsluitend op aanvraag via info@muzerik.nl. Indien het bestelde muziekwerk niet of beschadigd aangekomen is, kan de afnemer daarover contact opnemen met Muzerik. Tarieven voor verzending per post staan vermeld op de website.
 7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

  1. Muzerik is verantwoordelijk voor de verwerking van klantgegevens die worden verzameld bij het leveren van muziekwerken en aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om: 
   1. Uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Muzerik en de afnemer (abonnee). Voor het vastleggen van de bestelling en de facturatie heeft Muzerik persoonsgegevens nodig.
   2. Een administratie bij te houden van alle afnemers (abonnees) van Muzerik. Daarbij worden de volgende gegevens vastgelegd:
    - Gebruikersnaam en naam van degene die de bestelling plaatst.
    - Adresgegevens
    - E-mailadres
    - Aankoopdatum
    - Hoe en wanneer betaald is
    - In sommige gevallen bankgegevens
   3. Om contact te kunnen leggen. Dit kan zijn voor het versturen van e-mails als je je hebt aangemeld of om je via de Muzerik nieuwsbrief periodiek te informeren over nieuwe uitgaven of aanbiedingen.
  2. Muzerik kan met behulp van Google Analytics bepaalde technische informatie inzien over het bezoek aan de website waaronder:
   - IP-adres
   - Besturingssysteem en browsertype.
   - Vanuit welke pagina toegang is verkregen tot onze site.
   - Website-navigatie en welke pagina's op onze website zijn bezocht.
   - De datum, het tijdstip en de duur dat je onze site hebt bezocht.
   - Locatie van de bezoeker.
  3. Onze website en e-mails bevatten linkjes naar producten op onze eigen website, de Muzerik-pagina op Facebook, het Muzerik Twitter-account of Muzerik video’s die op Youtube zijn geplaatst.  Als via onze website of e-mail een van deze genoemde platforms wordt bezocht, bestaat de kans dat daar een andere privacyverklaring van toepassing is. Muzerik aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het bezoeken van websites van andere organisaties.
  4. Muzerik respecteert de privacy van haar afnemers (abonnees) en beheert klantgegevens zo goed, veilig en verantwoord als mogelijk is. Klantgegevens worden niet gedeeld met derden.
  5. Muzerik bewaart klantgegevens zo lang als noodzakelijk is om gestelde  doelen te behalen en aan de wetgeving te voldoen. Om aan de belastingplicht te kunnen voldoen dient Muzerik klantgegevens tot 7 jaar na jaarafsluiting te bewaren waarna ze worden verwijderd.
  6. Klanten kunnen altijd hun gegevens opvragen die bij Muzerik bekend zijn of laten aanpassen als die niet meer actueel zijn. Op verzoek kunnen klantgegevens door Muzerik worden gewist tenzij die gegevens moeten worden bewaard wegens belangrijke zakelijke dan wel voor wettelijke bepalingen en/of redenen. 
  7. Muzerik maakt géén gebruik van Cookies waarmee bezoekers van onze website kunnen worden herkent. 
 8. Klachten

  1. De klant dient eventuele klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Muzerik. Muzerik zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de klant.
 9. Aansprakelijkheid

  1. Muzerik is uitsluitend aansprakelijk voor door de klant geleden schade indien deze schade aan Muzerik is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Muzerik komt.
  2. Muzerik is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de klant van enig door Muzerik geleverde dienst of geleverd artikel.
  3. Muzerik is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Muzerik gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: (langdurige) stroomuitval, tekortschieten van internetdiensten en/of providers. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet of schuld van Muzerik. De klant dient te bewijzen dat sprake is van opzet of schuld van Muzerik.
  4. Het is abonnee of klant niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de abonnee of klant aan Muzerik is verschuldigd. De voorwaarden (waaronder abonnements- en productprijzen) zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
 10. Overige bepalingen

  1. Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 2 december 2015.

Wijziging van deze privacyverklaring

Deze verklaring is een vervanging van eerdere versies. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Muzerik is verantwoordelijk voor de verwerking van klantgegevens die worden verzameld bij het leveren van muziekwerken en aangaan van nieuwe abonnementen onder meer met als doel om: